Feilrapportering Transformator

Brukernavn:
Passord:

Tidligere besvarelser kan redigeres ved å angi serienummer og kontrollkode (ID) som ble gitt forrige gang skjemaet ble sendt.
Merk: Vedlegg (prøverapport) må sendes første gang skjemaet leveres.

Serienr:      Referansenummer:  


Informasjon om den som fyller ut skjemaet


Navn:


E-postadresse:


Telefonnummer:


Navn på verk/bedrift hvor feilen har skjedd:Type registrering

Type:


A – Merkeplatedata for transformator

Fabrikat:


Fabrikk:


Produksjonsland:


Serienummer:Transformatortype (Flere kryss er mulig)Antall faser pr. tank
Fabrikasjonsår Fabrikasjonsår må være et år mellom 1900 og inneværende år.


Vikling Prim-sp. Sek.-sp. Tertiær Reguler
Viklingstype
Spenninger [kV] * * *
Trinn:    +-
Tall mellom 0 og 100
Prosent:
%


Tall må være mellom 0 og 100
Spenninger må være en verdi mellom 0 og 500
Merkeytelse [MVA] * * *
Merkytelse må være en verdi mellom 0 og 10000
Koblingsgruppe (Kontroller trafobeskrivelse)


Kjølertype (IEC-betegnelse benyttet) Forklaring til betegnelse
Oljevekt hovedvolum [tonn] Må være tall


Isolervæske Type Fabrikat/Merke Typebetegnelse År for påfylling Kopperpassivator
  *
Hvis "Annet", spesifiser:
 
Årstall for utrangering må være et år mellom 1900 og inneværende år.

B - Trinnkoblertype

Fabrikat Type
  Kryss av for aktuelt fabrikat Velg trinnkoblertype for valgt fabrikat

Hvis "Annet", spesifiser:

C – Avleder

Avleder for ekstern beskyttelse
Avlederplassering

D – Drifts og vedlikeholdsmappe

Trinnkoblertype Ekstern/Intern Separat volum for trinnkobler (inkl. konservator)
 


Konservator
Fuktkontroll Online avgasser

Dimensjonerende kortslutningsytelser for primærvikling

[MVA] Verdien må være mellom 0 og 10000

E – Eiers opplysninger om drift, oppstilling, historie

Stasjonsnavn
Driftsmerking
Type systemjording
Plassering   Hvis "Industri", angi type:

Utstyr for online avgassing
Lastforhold
Tidligere plasseringer for transformatoren
Typisk normal belastning.
(Angi X % av merkeytelse)
Topplast [MVA] Verdien må være mellom 0 og 400
Typisk toppoljetemperatur vinter [°C] Verdien må være mellom 0 og 100
Tidligere avgassing Dato:
Tidligere regenerering Dato:
Tidligere tørking Dato:
Tidligere oljeskift Dato:
Har eier tilsatt oljen inhibitor
som levetidsforlengelse?
Er oljen tilsatt metallpassivator?


Siste data fra før feilsituasjon/utrangering

Scan siste prøverapport .pdf, maks 200 KB
Dato for oljeanalyse
Dato for gassanalyse (DGA)
Måleintervaller
Fuktinnhold i olje [µg/g] ved [°C] Verdien må være mellom 0 og 100
Fuktinnhold i papir [%] Verdien må være mellom 0 og 100
Nøytralisasjonsverdi [mg KOH/g]
Gjennomslagsspenning [kV]
Inhibitorinnhold [%] Verdien må være mellom 0 og 100
Grenseflatespenning [mN/m]
Forhøyet gassinnhold Feilkode (IEC):
Annen diagnose (beskrivelse)

F – Opplysninger fra feilanalyse

Nettsituasjon
Belastning før feil [MW] Verdien må være mellom 0 og 400
Feiltidspunkt
Medførte feil utfall?
Medførte feilretting utkopling?
Medførte feil leverings-
eller produksjonstap?
     Størrelse      Varighet

Medførte feilen:

Skade på annet utstyr     Brann     Eksplosjon 

Feilårsak?

  
Hvis "Annet", beskriv:

Feilindikasjon
Feilsignal
Oljeanalyse og DGA fra Etter feilsituasjon


Berørt del (Feilbeskrivelse iht Cigre)

Feilens natur / påvirket funksjon Feillokalisering Kode Beskrivelse

Feilbeskrivelse:


G – Opplysninger fra produsent

Antall ben på kjerne


Vikling Prim-sp Sek.-sp Tertiær Reguler
Rekkefølgenummer fra kjerne


Papirtype
Termisk oppgradert papir Hvis "Ja", angi type:
Hybridisolasjon Hvis "Ja", angi type:
CTC leder Hvis "Ja", angi type:
Lakkert leder Hvis "Ja", angi type:
Er oljen fra leverandør tilsatt antioksidanter?

H – opplysninger fra utrangering

Årstall for utrangering Årstall for utrangering må være et år mellom 1900 og inneværende år.
Årsak til utrangering (Flere kryss er mulig)
Feil
Alder
Dårlig tilstand indikert av oljeprøve
Dårlig tilstand for tank, gjennomføringer, trinnkobler og/eller kjølesystem
Uønsket design
Store tap
Spenningsoppgradering
Kapasitetsoppgradering
Annet
Hvis "Annet", spesifiser

Vennligst fyll ut teksten i feltet nedenfor   

Alternative kjølertyper

Tidl. betegnelse IEC betegnelse Beskrivelse (engelsk) Beskrivelse (Norsk)
OA ONAN Oil-air cooled (self-cooled) Olje-luft kjøling (selvkjølt)
FA ONAF Forced-air cooled Kompressorkjøling
OA/FA/FA ONAN/ONAF/ONAF Oil-air cooled (self-cooled), followed by two stages of forced-air cooling (fans) Olje-luft kjøling (selvkjølt), fulgt av to trinn kompressorkjøling (vifter)
OA/FA/FOA ONAN/ONAF/OFAF Oil-air cooled (self-cooled), followed by one stage of forced-air cooling (fans), followed by one stage of forced oil (oil pumps) Olje-luft kjøling (selvkjølt), fulgt av ett trinn kompressorkjøling (vifte), fulgt av ett trinn trykkoljekjøling (oljepumper)
OA/FOA ONAN/ODAF Oil-air cooled (self-cooled), followed by one stage of directed oil flow pumps (with fans) Olje-luft kjøling (selvkjølt), fulgt av ett trinn direkte oljegjennomstrømning pumper (med vifter)
OA/FOA/FOA ONAN/ODAF/ODAF Oil-air cooled (self-cooled), followed by two stages of directed oil flow pumps (with fans) Olje-luft kjøling (selvkjølt), fulgt av to trinn med direkte oljegjennomstrømningspumper (med vifter)
FOA OFAF Forced oil/air cooled (with fans) rating only - no self-cooled rating Regulert trykkolje/luft-kjøling (med vifter) - ingen selvkjøling
FOW OFWF Forced oil/water cooled rating only (oil/water heat exchanger with oil and water pumps) - no self-cooled rating Regulert trykkolje/vann-kjøling (olje/vann varmeutveksling med olje- og vannpumper) - ingen selvkjøling
FOA ODAF Forced oil/air cooled rating only with directed oil flow pumps and fans - no self-cooled rating Regulert trykkolje/luft-kjøling med kun styrte oljestrømningspumper og vifter - ingen selvkjøling
FOW ODWF Forced oil/water cooled rating only (oil/water heat exchanger with directed oil flow pumps and water pumps) - no self-cooled rating Regulert trykkolje/vann-kjøling (olje/vann varmeutveksling med kontrollert oljegjennomstrømningspumper og vannpumper) - ingen selvkjøling